– Et kurs som er tilpasset hver enkelt deltaker

Etter mange års praksis som parterapeuter og kursholdere fant vi ut at var behov for en ny type relasjonsskurs i Norge. Gjennom flere moduler kan deltakerne selv være med på å sette sammen det kurset som passer deres situasjon best.

Mange samlivskurs har sitt utspring i USA, og har siden blitt oversatt til norsk. Livet sammen er utviklet i Norge, av oss, Bjørk Matheasdatter og Frode Thuen. Dette har vi gjort på bakgrunn av omfattende erfaring som parterapeuter og kursholdere, og med inngående kjennskap til forskningen på området. Når vi har utviklet Livet sammen har vi derfor kunne koble både forskning og klinisk erfaring til den virkeligheten som preger par og familier som lever i Norge.

Sentrale retninger

Vi har for øvrig også integrert viktige innsikter og kunnskaper fra fagfelt som tradisjonelt har vært lite vektlagt på samlivskurs. Det gjelder blant annet tilknytningsteori. Også teoretiske og kliniske perspektiver knyttet til mentalisering, kognitiv nevrovitenskap, emosjonsfokusert parterapi, og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) er med å danne kunnskapsgrunnlaget for Livet sammen. Utover slike perspektiver, bygger kurset også på kunnskaper fra kognitiv atferdsterapi, og på teori og forsking fra de mest sentrale internasjonale forskerne innen samlivsfeltet; særlig John Gottman og Howard Markman.

Lang tradisjon

Det finnes mye forskning på hva det er som påvirker kvaliteten i et parforhold; både hva som er med å styrke forholdet og hva som utgjøre trusler og risikofaktorer. Denne forskningen skjøt fart fra 1970-tallet, i takt med økende skilsmissefrekvens i store deler av den vestlige verden, og har etter hvert gitt oss god innsikt i hva det enkelte par kan gjøre for å styrke parforholdet og forebygge utvikling av samlivsproblemer. Og det er denne innsikten som ligger til grunn for de forskningsbaserte samlivskursene som har blitt utviklet i de siste 30-40 årene. Parallelt med at slike kurs har bredt om seg, har det også kommet forskning som har evaluert disse kursene, og resultatene fra denne forskningen har altså vist at samlivskurs kan ha betydelig positiv effekt for deltakerne.

Stort behov for oppfølging

Samtidig har forskerne også påpekt hva som skal til for å gjøre dette tilbudet enda bedre. Her er det særlig to forhold som har blitt trukket frem. Det ene er at tradisjonelle samlivskurs er bygget rundt prinsippet om «one size fits all» – altså at alle deltakere tilbys det samme innholdet, uavhengig av om de har lite eller mye problemer i samlivet og uavhengig av hvor motivert de er til å jobbe med eventuelle problemer. En annen begrensning er varigheten; de aller fleste samlivskurs varer fra 6 til 14 timer i løpet av en helg, og man har ikke noe tilbud om oppfølging eller «repetisjonsøvelser» på et senere tidspunkt – til tross for at dette utvilsomt ville kunne bidra til å forlenge de positive effektene.

Kurses over lengre perioder

Livet sammen er utviklet for å ivareta disse to begrensningene ved andre typer samlivskurs. Vi tilbyr et kurs bestående av tre ulike moduler, hvor dere kan velge å delta på en eller to eller tre av modulene, avhengig av hvor mye, og hvilke type, problemer dere har, og avhengig av hvor motivert dere er til å ta tak i eventuelle utfordringer. De ulike modulene blir dessuten arrangert på ulike tidspunkt, og vil derfor også fungere som oppfølginger til den første modulen. Dermed vil dere også kunne strekke varigheten av kurset over en lengre periode, dersom dere ønsker det.